Meditatie september 2018

WINTERWERK EN 24/7 – n.a.v. Johannes 5:17

De foto op de voorkant van onze Kerkklanken inspireerde mij deze keer om enkele gedachten te wijden aan de steeds vreemder wordende term ‘winterwerk’.

Er komt een woord in mijn gedachten, dat de Heere Jezus gesproken heeft toen hij in conflict kwam met de Joden die vonden dat Hij tegen Gods gebod in de Sabbat had verstoord door een werk te doen. Welk werk was dat dan? Het werk van genezing en vergeving, het heerlijkste en belangrijkste werk wat er is! Maar kennelijk waren er die vonden dat Jezus dat beter op een ander dag had kunnen doen….. En dan zegt Jezus, dat zijn werk nooit wordt ingeperkt door wat mensen er al of niet van vinden. Jezus’ werk, het werk van Zijn Vader is werkelijk werk van 24/7. Zeven dagen lang, 24 uur.  Dat weet van geen ophouden, dat is niet gebonden aan seizoenen.

Het werk van het Koninkrijk gaat altijd door. Geldt dat ook niet voor ons? Waarom is er in ons kerkelijk leven dan een half jaar dat we veel meer activiteiten hebben dan in de andere helft van het jaar? Ik weet wel, dat heeft te maken met oude tijden, toen het ritme van het leven nog bepaald werd door de seizoenen van de landbouw. In de winter was er op de boerderij en op het land minder te doen dan in de zomer. En wat was er dan mooier dat de avonden, als er wat meer rust en tijd vrij was, werden besteed voor het werk van het onderzoeken van de Woorden van het Eeuwige Leven? Dat betekende natuurlijk niet dat je er in de drukke zomer niet mee bezig was, maar toch meer onderbroken door al de drukte die dat seizoen met zich meebracht. In de winter kon je weer wat meer bijleren om het hele jaar je leven in de weg van de vreze des HEEREN te mogen wandelen, ook bij alle dagelijkse dingen.

Ook al is dat denken in seizoenen voor de meesten van ons niet meer het geval, zeker voor de jongeren niet, toch is dat wonderlijke winterwerk wel gebleven. Verenigingen, kringen, bijbelstudie, catechisatie, van oktober tot en met maart zijn wij daar in de gemeente druk mee. En dat is goed, en als God het zegent ook opbouwend voor ons persoonlijk geloof en voor het leven van de gemeente.

Misschien hebben we in onze moderne wereld wel meer vrije tijd dan vroeger, toen er harder moest worden gewerkt. En toch, zou het werk waar de Heere Jezus op doelt, en waar het voor het aangezicht van God om gaat daar nu meer van profiteren? Of hebben we steeds minder tijd om bezig te zijn in de dingen des HEEREN? We zijn zo druk, met werk, opleiding, ontspanning, dingen waarop zich niks mis mee is. Maar wat als het ten koste gaat van het bezig zijn met de Woorden des levens. Liggen onze mobieltjes misschien ook te veel boven op de studieboeken en op de Bijbel?

We zingen graag Psalm 25:6: ‘Wie heeft lust de HEERE te vrezen, ‘Allerhoogste en Eeuwig Goed/ God zal Zelf zijn Leidsman wezen, leren hoe Hij wandelen moet/ ‘goed dat nimmermeer vergaat/ zal hij ongestoord verwerven/ en zijn Godgeheiligd zaad/ zal ’t gezegend aardrijk erven.’ Als we deze woorden echt ter harte nemen, zullen we dan niet meer dan misschien nu wel is, gaan zoeken naar het Werk dat de HEERE onze God ons geeft? ‘Werkt uw zaligheid met vreze en beven, want het is God Die werkt, beide het willen en het werken naar Zijn welbehagen.’

Zullen we zo werk maken van ons winterwerk? Niet af en toe, maar 24/7! Als iedereen aan het begin van de komende periode eens voor zichzelf zou vragen: wat doe ik, en waartoe krijg ik van de HEERE de gelegenheid? En kan ik het maken – als dat nog het geval is – om zoveel zegen achteloos voorbij te lopen? Wat wil de HEERE dat ik meer zal doen, dan ik afgelopen jaren misschien wel gedaan heb, in het werk met Zijn Woord? Laten we hopen dat het druk wordt in ons winterwerk. En laten we elkaar daarin ook stimuleren en bemoedigen. Dan zal de zomer er ook zeker mee gevuld worden!

Ds. M. A. van den Berg

Start typing and press Enter to search