Meditatie juni 2018

Sterk en zwak

Nu wij na Pinksteren het Heilig Avondmaal vieren mogen wil ik graag een lang citaat geven van de uitleg doe prof. W. van ’t Spijker geeft over het slot van het leerstellige gedeelte van het Avondmaalsformulier in het boek Bij Brood en Beker. Dit is geen ‘zwak stuk’ zoals sommigen wel eens dachten, omdat er in de gereformeerde traditie zo’n verdrietige verdeeldheid is ontstaan rond het Sacrament van de Ene Tafel des Heeren. Van ’t Spijker zegt dan het volgende:

‘Het is een bijzonder sterk stuk, waartegenover wij bijzonder zwak staan.

Sterk is dit stuk vanwege de herinnering aan het gemalen meel en de samengeperste druiven. Zouden we daarom zo zwak staan, omdat wat hier bedoeld wordt zo slecht beleefd wordt? Vanouds heeft men hier gewezen op de druk en de beproeving waaronder Gods kerk één moet worden. Misschien ontbreekt het ons daaraan al te zeer!

Sterk is dit stuk vanwege de verwijzing naar het waarachtig geloof, waardoor wij Christus ingelijfd zijn. De eenheid van de kerk is een eenheid in dit geloof. Daarbij mag men denken aan het geloof dat wij geloven, maar ook aan het geloof waarmee wij geloven. Die twee horen bijeen.

Sterk is dit stuk door het beroep op de broederlijke liefde. Dat is de liefde die haar fundament vindt in de vergeving der zonden, waarvan al de kinderen moeten leven.

Sterk is dit stuk door de motivatie van de uitnemende liefde van Christus. Een liefde was het die een geweldige daad betekende. Ter wille van die liefde komt de oproep om lief te hebben.

Sterk niet minder door de eis van een betoning van de liefde niet alleen met woorden maar ook metterdaad. En tenslotte: sterk is dit stuk vooral door het onwrikbare stellen van de eis: zo zullen wij tezamen één lichaam zijn.

Een eis is het. Niets minder dan dat. Een eis van God. Het ene verbroken lichaam is er, opdat Hij alle verstrooide kinderen Gods bijeen zou vergaderen. Daarom is het een eis niet maar van de wet, maar meer nog van het evangelie. Juist daarom is het zo’n ernstige zaak, wanneer wij tegenover dit sterke stuk zo zwak staan.

Maar omdat het een eis is van het evangelie, is het nog meer dan een eis. Het is een belofte, en wel een belofte, die ook bij brood en beker verzekerd en verzegeld wordt: wij zullen eenmaal allen tezamen één lichaam zijn, en wel aan het grote bruiloftsmaal des Lams,”

Ds. M. A. van den Berg

Start typing and press Enter to search