Meditatie juli 2018

Opdat vervuld wordt wat door de profeten gesproken is

Verwonderd het u ook, als u Gods Woord onderzoekt (en dat Gods Woord ú onderzoekt), dat bijvoorbeeld de profeet Zacharia zo’n vijfhonderd jaar tevoren zegt: “Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin” en dat Mattheüs dan in zijn evangelie schrijft wat hij meemaakt met de Heere Jezus en Gods Woord kennelijk kennende de vervulling van dat woord van de profeet ziet? De Heere Jezus Zelf is bij het onderzoeken van Gods Woord onze Leraar en “Hij begon bij Mozes en  al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.” (Luk 24:27)

Op de voorpagina zien we een gedeelte van een Bijbelse plaat van Isings. Jozef op de tweede wagen van de Farao, bekleed met koninklijke majesteit, voorafgegaan door een voorloper, genoemd Zafnath Paäneah (Hij behoudt in het leven) en met een verkregen bruid. Opnieuw de verwondering dat het de vervulling is van de profetische dromen die Jozef kreeg en ook uitsprak, al begrepen hij en die bij hem hoorden dat eerst niet. Dat is veel en groot, zúlke dromen en dan déze koninklijke statie. Maar is dat alles? Dan hebben we toch nog niet gevonden “wat in de Schriften over Hem geschreven is.”

We hadden pas nog een doopdienst en toen hebben we met elkaar de dankzegging gedaan. “Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U .. Wij bidden U ook .. dat U deze gedoopte kinderen .. onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester .. leven, vroom strijden en overwinnen mogen .. om Vader, Zoon en Heilige Geest eeuwig te loven en te prijzen.”

Jezus is Christus. De Gezalfde. In de boeken van het oude testament, beginnende bij Mozes en al de profeten, kunnen we het lezen dat profeten, priesters en koningen werden gezalfd. Jezus is de Christus, gezalfd tot Profeet, Koning en Priester, onze enige Leraar, Koning en Hogepriester.

Op de voorpagina Jozef op de tweede wagen van de Farao, bekleed met koninklijke majesteit, voorafgegaan door een voorloper, genoemd Zafnath Paäneah (Hij behoudt in het leven) en met een verkregen bruid. Niet alleen vervulling van profetische dromen maar ook profetie van de drie ambten van Jezus de Christus. Profetie die in vervulling is gegaan en die ook nog in vervulling gaat.
Bekleed met koninklijke majesteit. “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” (Matth. 28)
Voorafgegaan door een voorloper. “In die dagen  trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei:  De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.” (Matth. 3)
Genoemd Zafnath Paäneah (Hij behoudt in het leven)
“Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet.” (Matth. 2)
Met een verkregen bruid. “Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom, die erbij staat en Hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden.” (Joh 3)

Jezus onze enige Leraar, of luisteren wij ook nog naar anderen? Onze enige Koning, of dienen wij heimelijk ook nog die andere koning? En onze enige Hogepriester, of vertrouwen we nog (ten dele) op ónze goede werken?

Jozef als type van de Koning: “Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk.” (Gen 41) “Zij kwamen in het land Kanaän bij hun vader Jakob, en zij vertelden hem al wat hun overkomen was: Die man, de heer van dat land, sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land.” (Gen 42) “Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen; daarna durfden zijn broers met hem te spreken.” (Gen 45)
Juda als type van de Hogepriester: “Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen, door te zeggen:  Als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu, laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven, en laat de jongen met zijn broers gaan.” (Gen. 44)
Mozes als type van de Leraar: “Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven,  en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.” (Deut. 18)

Wat door de profeten gesproken is werd vervuld, wordt vervuld en zal vervuld worden.
“En zie, ik (Jozua) ga heden de weg van heel de aarde, en u weet met heel uw hart en met heel uw ziel dat er geen enkel woord van al de goede woorden die de HEERE, uw God, over u gesproken heeft, onvervuld gebleven is. Alles is uitgekomen voor u, geen enkel woord ervan is onvervuld gebleven.” (Joz. 23)
Koning Salomo sprak “Geloofd zij de HEERE, Die Zijn volk Israël rust gegeven heeft, overeenkomstig alles wat Hij gesproken heeft! Niet één woord is onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, Zijn dienaar.” (1 Kon. 8)
“En hij (een engel) zei tegen mij (Johannes): Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, Ik (Jezus) kom spoedig.  Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.” (Openb. 22)

Aan Jezus is alle macht gegeven in hemel en op aarde, Hij heeft de teugels van het wereldbestuur in Zijn doorboorde maar zo sterke handen. Hij is de Koning van de koningen en de Heere van de heren.
Laten wij, met onze kinderen, onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester leven, vroom tegen de zonde en de duivel met heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen om onze Vader, omwille van Zijn Zoon en door de Heilige Geest eeuwig te loven en te prijzen.

Komt u ook naar de kerk, zoveel u kunt? Want hier onderwijst Hij wat in de Schriften over Hem geschreven is!

R. Schot

Start typing and press Enter to search