Algemeen

Gemeenteleden kunnen ook binnen onze gemeente geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Het is prettig als een getroffen gemeentelid met haar of zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen onze eigen gemeente. De kerkenraad heeft daarom mevrouw F.J.J.(Frederike) van West en de heer C.J.(Kees) van Velzen benoemd tot vertrouwenspersonen. Laten we dicht bij de Heer Jezus leven zodat deze zonden in onze gemeente nooit voorkomen en deze vertrouwenspersonen niet benaderd hoeven te worden. De vertrouwenspersonen kunnen klachten van alle gemeenteleden in behandeling nemen die betrekking hebben op agressie, geweld, discriminatie, pesten en seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt. Hieronder worden ook vrijwilligers of jeugdwerkleiders begrepen.

SMPR

Discriminatie, agressie en seksueel misbruik zouden niet mogen bestaan. Daar is iedereen het over eens. Het is kwaad in Gods ogen en onrecht tegen de medemens. Toch komen deze zonden ook binnen kerkelijke gemeenten voor. De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers.
De Protestante Kerk in Nederland heeft daarom een meldpunt ingesteld waar men met vragen en klachten terecht kan (www.smpr.nl).

Taak vertrouwenscommissie

De taak van de vertrouwenspersonen is om gemeenteleden met een klacht eerste opvang te verlenen. De taak van de vertrouwenspersonen ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De vertrouwenspersonen zijn neutraal en werken volledig zelfstandig. De vertrouwenspersonen zijn verplicht tot geheimhouding van in vertrouwen verstrekte informatie, tenzij de verstrekker toestemming geeft de informatie door te geven.

Onder de eerste opvang wordt verstaan het bieden van een luisterend oor en het adviseren van de klager over het nemen, dan wel afzien, van verdere stappen. De vertrouwenspersonen hebben de mogelijkheid in overleg met de kerkenraad initiatieven te ontplooien die gericht zijn op preventie van het plegen of ondergaan van agressie, geweld, discriminatie pesten en seksueel misbruik binnen de gemeente. De vertrouwenspersonen zijn formeel verantwoording schuldig aan de kerkenraad, maar opereren onafhankelijk van de kerkenraad. Dit houdt in dat eenmaal per jaar van de werkzaamheden verslag wordt uitgebracht aan de kerkenraad. In dit verslag worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan; er wordt alleen vermeld of en zo ja door hoeveel gemeenteleden de vertrouwenspersonen zijn benaderd en hoeveel gesprekken er zijn gevoerd.

Contactpersonen

E-mail adres: vertrouwenscommissie@morgenstergemeente.nl

vwestdeveer

Frederike.J.J. van West de Veer

Tel: 079 – 88 98 105
Mail: f.j.j.van.west.de.veer @morgenstergemeente.nl

Kees van Velzen

Tel: 079 – 342 90 97
Mail: c.j.van.velzen@morgenstergemeente.nl

Start typing and press Enter to search