In de Morgenstergemeente wordt door de ouderlingen huisbezoek afgelegd bij de gemeenteleden. Het streven is minimaal 1 x per 2 jaar een bezoek. Ter ondersteuning van de ouderlingen kan in overleg ook een bezoekbroeder worden gevraagd extra bezoeken in te vullen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u als gemeentelid zelf uw wijkouderling benadert voor een gesprek of extra bezoek.

Het doel van het huisbezoek is de gemeenteleden te bewaren bij het Woord. Als de apostel Paulus op het strand van Milete afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze bindt hij hen op het hart (Hand. 20:28): Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan van de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

De wijkouderling bezoekt voor de aannemingsavond de tot zijn wijk behorende belijdeniscatechisanten. Ook wanneer er dopelingen zijn, zal de wijkouderling een afspraak maken ter voorbereiding op de doop.

Levensvragen of bepaalde problemen kunnen ons allen soms erg bezighouden. Onderstaand enkele voorbeelden die tijdens een huisbezoek aan de orde kunnen komen, weergegeven per levensfase.

Als we jong zijn:

Hoe ziet mijn levensweg er uit?
Bestaat God wel, en waar is Hij dan in mijn leven?
Mijn studiekeuze, hoe vul ik die in als veel op evolutieleer gebaseerd is?
Mijn stage?
Mijn werk, wat ik mag doen?
Hoe ziet mijn toekomst er uit?
Het kan niet zonder de leiding van de HEERE in je leven.

Midden in het leven:

Staan we alleen of zijn we samen?
Hoe gaat het in alle drukte met de ‘huisgodsdienst’ (zoals de kinderen zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag)?
Wat komt er veel op ons en onze kinderen af – hoe blijven we trouw aan de Heere en zijn we getuigen van Zijn heil?
Hoe nemen we onze plek in, in de gemeente?

Als we ouder worden:

Hoe is mijn leven geweest?
Had de HEERE God daarin de eerste plaats?
Ben ik in mijn leven trouw geweest in de dienst van de HEERE?
Ben ik nog een voorbeeld voor de kinderen/jongeren in de gemeente, ben ik een getuige van Hem?

Handreiking om over geloofszaken te spreken:

De meest belangrijke vragen zijn immers die waar het gaat om onze eeuwige bestemming. Om onze zaligheid. Vragen over het heil, over de twijfel als het gaat over de toe-eigening van het heil dat de HEERE belooft. Over de belijdenis van zonde en schuld. Verootmoediging voor God. Over de zekerheid van de beloften van God. Lees ook Jesaja 59

Hoe werkt de Heilige Geest het geloof in je hart?
Kun je weten dat je uitverkoren bent?
Wanneer weet je dat je zonden vergeven zijn?
Wat houdt een heilig leven in?
Kun je zeker zijn van je behoud?

Onder heilsorde verstaan we het werk van de Heilige Geest, Die het heilswerk van Christus, alles wat Hij volbracht, toepast en toe-eigent aan het hart en in het leven van de gelovigen.
De heilsorde is de weg waarlangs het heil door God voor een zondig mensenkind is bereid en in het geloof wordt geschonken. De weg die Hij met ons gaat om ons te veranderen, te vernieuwen, te doen groeien in het geloof en te leiden naar Zijn heerlijkheid.

En daar mag het bezoek van de ambtsdragers een handreiking in betekenen, immers samen met de dienaren van het Woord moeten zij opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd.
Het formulier van bevestiging van ouderlingen geeft het als volgt weer: “nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt”, vermanen van hen die zich onchristelijk gedragen; zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligt worden; christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk opnemen.

Prediking, gemeente, leven

Laat de ouderling of bezoekbroeder eens weten of u met zegen voor uw persoonlijke en geestelijke leven de prediking mag beluisteren. Zij kunnen u daarin helpen, de weg wijzen. De weg naar Christus. Het is hun roeping om het Evangelie van genade en schuldvergeving bij u thuis te bespreken. Het is hun ambtelijke opdracht deze boodschap aan uw en jullie hart te leggen. Daarom wordt in het huisbezoek ook regelmatig de betekenis van doop en avondmaal naar voren gehaald.
Ook andere onderwerpen in relatie tot kerk, geloof of persoonlijke omstandigheden die u of jullie bezig houden, kunnen ter sprake komen.

Praktijk

Wilt u van te voren – biddend – overwegen wat u met de broeders wilt bespreken? Schrijf het maar op voor uzelf. De praktijk leert dat dit het huisbezoek ten goede komt.
Een bezoek wordt van te voren met u afgesproken. Kerkelijk huisbezoek, belangrijk voor u persoonlijk en (indien van toepassing) uw gezin.
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als het gehele gezin bij het huisbezoek aanwezig is. De kinderen, de jongeren, zij horen erbij.
En daarom is huisbezoek zowel voor jong als oud bedoeld. De kerkenraad wenst u en jou een gezegend bezoek.
En na het bezoek gaan ook de ouderling of bezoekbroeder bemoedigd naar huis.

Start typing and press Enter to search