Algemeen

De verzorging van de financiële zaken, die niet van diaconale aard zijn, geschiedt door de kerkrentmeesters. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van de gebouwen, geldwerving, financiering van het jeugdwerk enzovoorts.

Bankrekening

De bankrekening van het College van kerkrentmeesters is NL 26 RABO 0373642229 bij de Rabobank te Zoetermeer. De tenaamstelling is ‘Hervormde Morgenstergemeente’ te Zoetermeer.

De begroting

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de begroting. Hierin worden de verwachte baten en lasten voor de volgende jaar weergegeven. Voor inzicht in de begroting en de jaarcijfers kunt u een afspraak maken met de penningmeester van de kerkrentmeesters.

De jaarrekening

Ieder jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening geeft inzicht in de baten en lasten van het afgelopen jaar. Deze is onderaan te vinden, voor overige details kunt u contact opnemen met de penningmeester. Ook is een uitgebreide toelichting jaarlijks te vinden in de kerkklanken.

ANBI gegevens

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan instellingen met een ANBI-keurmerk zijn fiscaal aftrekbaar. De PKN is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook giften aan onze PKN-gemeente zijn dus voor de belasting aftrekbaar. Er zijn wel regels gesteld rondom giften. Zo mag je bijvoorbeeld bij het geven van een gift geen tegenprestatie ontvangen. Het kopen van spullen met collectebonnen voor de rommelmarkt, rad van avontuur, etenswaren enz. tijdens de bazaar zijn daarom ook niet toegestaan. U kunt hier meer over lezen bij de belastingdienst.

ANBI

ANBI Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer:

U kunt hier de ANBI transparantiegegevens van de Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer downloaden.

U kunt hier de staat ‘baten en lasten’ van de jaarrekening 2022 downloaden

U kunt hier de kerk begroting van 2023 downloaden

ANBI Diaconie Hervormde Morgenstergemeente Zoetermeer:

U kunt hier de ANBI tranparantiegegevens van de diaconie van de Hervormde Morgenstergemeente downloaden.

U kunt hier de staat ‘baten en lasten’ van de jaarrekening 2022 downloaden

U kunt hier de diaconie begroting van 2023 downloaden

ANBI-gegevens KRM

Inkomsten

Collecte

Tijdens elke dienst wordt er een collecte gehouden. Hiervoor wordt door de kerkrentmeesters in samenwerking met de diaconie een collecterooster opgesteld met de doelen waarvoor de collecte bestemd zijn. U vindt deze informatie per zondag in het weekbericht.

Verjaardagsfonds

Ieder lid van de gemeente ontvangt bij zijn of haar verjaardag een felicitatie en een envelopje om een gift in te doen. Deze gift wordt aangewend om de begroting sluitend te krijgen (indien noodzakelijk). En anders ter versterking van de financiële positie. Het envelopje wordt bij u opgehaald of u kunt het in de collectezak doen tijdens de kerkdiensten.

Collectebonnen bestellen

Door collectebonnen te gebruiken, geeft u een gift aan de Morgenstergemeente. Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting. De regels rondom giften zijn wel dat je hiermee alleen kunt betalen zonder er iets voor terug te krijgen. Het kopen van spullen met collectebonnen voor de rommelmarkt, rad van avontuur, etenswaren enz. tijdens de bazaar zijn daarom ook niet toegestaan.

De collectebonnen worden niet opgestuurd, maar liggen klaar achter in de kerk in het postvak op de zondag nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Op de envelop staat uw naam en adres. Voor hen die niet in de kerk kunnen komen zal bezorging worden geregeld. Ook hangen achterin de kerk machtingsbrieven klaar. Op die manier kunt u of eenmalig of periodiek een bedrag van uw rekening af laten halen voor betaling van de collectebonnen.

Kerkbalans

De vrijwillige actie Kerkbalans wordt eenmaal per jaar (in januari) gehouden. De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke Morgenstergemeente. Gemeenteleden kunnen dan toezeggen wat zij het nieuwe jaar willen bijdragen aan het kerkenwerk in de gemeente. In januari ontvangt ieder kerkelijk lid van 18 jaar en ouder een envelop met de betalingsmogelijkheden. Men kan een eenmalige gift doen of eventueel in termijnen van b.v. een maandelijkse of halfjaarlijkse gift. Dit geld wordt besteed aan o.a. het traktement (salaris) van de dominee, onderhoud gebouwen en kosten jeugdwerk.

Belastingaftrek

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomt opstellen met de kerk. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters Dhr. A.M. (Bram) Bregman. Meer informatie vindt u ook op de site van de belastingdienst.

Nalatenschappen of testamenten

De Hervormde Morgenstergemeente maakt onderdeel uit van de PKN. De PKN is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften, schenkingen, maar ook erfenissen vrij van erfbelasting kunnen worden nagelaten aan uw (Morgenster)gemeente. De Hervormde Morgenstergemeente maakt onderdeel uit van de PKN. De PKN is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften, schenkingen, maar ook erfenissen vrij van erfbelasting kunnen worden nagelaten aan uw (Morgenster)gemeente. Nalatenschappen kunnen van groot belang zijn voor de Morgenstergemeente. Immers, de renovatie van de kerk is voor een aanzienlijk deel betaald uit voorheen ontvangen nalatenschappen. Daarom zullen we van tijd tot tijd aandacht vragen in Kerkklanken voor dit onderwerp. Vindt u het ook belangrijk dat er in een grote stad als Zoetermeer een Bijbelgetrouwe woordverkondiging aanwezig blijft? Of vindt u het belangrijk dat het jeugdwerk of het evangelisatiewerk nu en in de toekomst mogelijk blijft? Dan kunt u vrijblijvend met een van de Kerkrentmeesters over dit onderwerp van gedachten wisselen. U kunt dat doen door een van ons aan te spreken of op te bellen. Wij maken graag tijd vrij om de mogelijkheden met u te bespreken. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met een notaris om dit te bespreken.

Uitgaven

Bekostiging van al het niet-diaconale werk

De kerkrentmeesters financieren ook de niet diaconale activiteiten binnen de kerkelijke gemeente. Zij dragen bij aan activiteiten die georganiseerd worden door o.a. de Hervormde Jeugdraad of door de kinderclubs. Ook het evangelisatiewerk wordt door de kerkrentmeesters bekostigd.

Bekostiging predikantsplaats

De kerkrentmeesters dienen te zorgen voor voldoende financiële middelen om een predikantsplaats te kunnen betalen. De kerkrentmeesters dragen een bepaald bedrag af aan de landelijke PKN van waaruit de predikant wordt betaald.

Onderhoud gebouwen

Het onderhoud van de Morgensterkerk en de pastorie aan de Julianalaan kost veel geld. Het kerkgebouw dient er verzorgd uit te zien. Het is immers het huis van God. Het is ook belangrijk dat gemeenteleden zich er thuis voelen en er graag zijn. Ook dienen de faciliteiten te voldoen aan de wettelijke eisen qua hygiëne en dient het gebouw functioneel te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de lift. De pastorie moet in een degelijke staat van onderhoud verkeren. Een predikant gebruikt de pastorie ook regelmatig als plaats om gemeenteleden te ontvangen.

Solidariteitskas

De solidariteitskas is een fonds van de landelijke PKN. Alle belijdende leden ontvangen een keer per jaar een acceptgiro ter aanvulling van dit fonds. Dit geld wordt gebruikt ter ondersteuning van financieel noodlijdende gemeenten. Ook de Morgenstergemeente kan hier gebruik van maken. Tijdens de renovatie is bijvoorbeeld een bijdrage ontvangen uit het Solidariteitsfonds.

Start typing and press Enter to search