Base

Judas 1: 20a “Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof.” Het geloof in God is ons fundament, onze basis. Maar hoe sta je als christen stevig in je schoenen? Hoe leef je vanuit die basis je leven tot eer van God? Verlang je ernaar je te verdiepen in wat God tot je zegt? Wil je de bijbel beter begrijpen en met leeftijdsgenoten nadenken over het praktisch vormgeven van je geloof? Kom dan naar de bijbelstudiegroep voor 20 – ± 33 jarigen:  Base

Base komt eens in de twee weken bij elkaar op woensdagavond in de Choice. We starten om 19.45 uur met koffie en wat lekkers. En vanaf 20.00 uur gaan wij met elkaar de bijbel bestuderen. We bereiden het thema voor, echter jouw inbreng zorgt voor de diepgang!

We hopen met velen een leerzaam Bijbelstudiejaar te beleven, wees welkom!

Contactpersoon: Arthur Oosterom, tel: 079 – 331 01 81

Base

Bijbellezing

Deze kring komt gedurende het winterwerkseizoen eenmaal per maand bijeen in de Morgensterkerk. Elk seizoen wordt een (gedeelte van een) Bijbelboek of belijdenisgeschrift behandeld.

Ds. M.A. van den Berg houdt een lezing waarna een aantal vragen ter beantwoording en bespreking worden uitgereikt. De antwoorden worden na de pauze besproken.

Bijbel

Gebedskring

De gebedskring komt eenmaal per maand op maandagavond van 20:15 tot 21:00 uur samen in de Morgensterkerk om met elkaar de noden van kerk, gemeente en samenleving in het gebed aan God op te dragen. De leiding berust bij toerbeurt bij een de leden van de kring.

Evang_pray

Mannenvereniging Calvijn

De mannenvereniging beoogt een gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord. Zij tracht dit doel te bereiken door bespreking op de verenigingsavonden en door het bezoeken van ringvergaderingen, belegd door de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op G.G. Vergaderingen vinden plaats om de twee weken op maandagavond in de Morgensterkerk van 19:45 uur tot 21:30 uur.

Bestuur:

Voorzitter: H. Koppejan, tel. 079 – 316 59 27
2e voorzitter: K.A. Konijn, tel. 079 – 342 74 30
Secretaris: P.J.M. Grimmon, tel. 079 – 341 99 05
Penningmeester: A. Pos, tel. 079 – 341 06 48

Vrouwenvereniging Febé

Febe heeft als doel Gods Woord op de verenigingsavonden te bestuderen en te bespreken aan de hand van de bijbelstudies uit het verenigingsblad De Hervormde Vrouw. De sfeer op de avonden kenmerkt zich door onderlinge verbondenheid en openheid. Bijzonder om als vrouwen van alle leeftijden vanuit Gods Woord te leren en elkaar aan te sporen. Het verenigingsjaar wordt afgesloten met een gezellig uitstapje.

Vanuit de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op g.g. worden er ook vrouwendagen en themabijeenkomsten georganiseerd die zeer verrijkend zijn. Daarnaast is er jaarlijks een bondsdag in Barneveld die door velen uit het land bezocht wordt.

De vrouwenvereniging heeft ook een diaconale taak. De leden bezoeken de gemeenteleden die uit het ziekenhuis gekomen zijn en jarigen van 80 jaar en ouder.

De bijeenkomsten van Febe vinden (volgens een rooster) meestal om de week plaats op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in de Morgensterkerk.

Bestuur

Lea Barendrecht-de Jong (presidente), Ankie Vis-Koole (2e presidente), Astrid van Sittert-Noorlander (algemeen adjunct), Anja Koole-Blom (secretaresse), Renata Sonneveld-Weening (2e secretaresse), Marijke Hoogendijk-de Leeuw (penningmeester)

Start typing and press Enter to search