Base

Judas 1: 20a “Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof.” Het geloof in God is ons fundament, onze basis. Maar hoe sta je als christen stevig in je schoenen? Hoe leef je vanuit die basis je leven tot eer van God? Verlang je ernaar je te verdiepen in wat God tot je zegt? Wil je de bijbel beter begrijpen en met leeftijdsgenoten nadenken over het praktisch vormgeven van je geloof? Kom dan naar de bijbelstudiegroep voor 20 – ± 33 jarigen:  Base

Base komt eens in de twee weken bij elkaar op woensdagavond in de Choice. We starten om 19.45 uur met koffie en wat lekkers. En vanaf 20.00 uur gaan wij met elkaar de bijbel bestuderen. We bereiden het thema voor, echter jouw inbreng zorgt voor de diepgang!

We hopen met velen een leerzaam Bijbelstudiejaar te beleven, wees welkom!

Contactpersoon: Arthur Oosterom, tel: 079 – 331 01 81

Base

Gebedskring

We nodigen u van harte uit de gebedskring in onze gemeente te bezoeken. Deze wordt 1 maal in de maand gehouden in de consistorie van de Morgensterkerk op maandagavond van 19:30 tot ongeveer 20:30 uur. Actuele datums worden vermeld in de weekbrief.

Gebed in en voor de gemeente is onmisbaar en we belijden daarmee onze afhankelijkheid van de Heere God.

We bidden voor predikant(en) en ambtsdragers, danken voor vreugde en al wat we uit Zijn hand mochten ontvangen, tevens leggen we de noden van (en in) de gemeente neer voor onze God. Er wordt gebeden voor de algemene Christelijke kerk maar ook voor hen die de drieenige God nog niet hebben leren kennen. Het is ook een moment om ons met elkaar te verdiepen in Gods Woord en van elkaar te leren.

Ook wanneer u/jij niet direct de vrijmoedigheid heeft om een gebed uit te spreken bent u/jij van harte welkom.

De gebedskring wordt bezocht door jongeren en ouderen. Het leeft bij hen om daarmee God de eer te brengen die Hem toekomt maar ook is er het verlangen om de gemeente te mogen dienen. Onze God is een God die gebeden wil zijn , beaam dan wat Johannes schrijft “dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.” (1 Johannes 5: 14-15)

Mannenvereniging Calvijn

De mannenvereniging beoogt een gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord. Zij tracht dit doel te bereiken door bespreking op de verenigingsavonden en door het bezoeken van ringvergaderingen, belegd door de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op G.G. Vergaderingen vinden plaats om de twee weken op maandagavond in de Morgensterkerk van 19:45 uur tot 21:30 uur.

Bestuur:

Voorzitter: H. Koppejan, tel. 079 – 316 59 27
2e voorzitter: K.A. Konijn, tel. 079 – 342 74 30
Secretaris: H. Bijster, tel. 079-360 28 72
Penningmeester: A. Pos, tel. 079 – 341 06 48

Vrouwenvereniging Febé

Febe heeft als doel Gods Woord op de verenigingsavonden te bestuderen en te bespreken aan de hand van de bijbelstudies uit het verenigingsblad De Hervormde Vrouw. De sfeer op de avonden kenmerkt zich door onderlinge verbondenheid en openheid. Bijzonder om als vrouwen van alle leeftijden vanuit Gods Woord te leren en elkaar aan te sporen. Het verenigingsjaar wordt afgesloten met een gezellig uitstapje.

Vanuit de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op g.g. worden er ook vrouwendagen en themabijeenkomsten georganiseerd die zeer verrijkend zijn. Daarnaast is er jaarlijks een bondsdag in Barneveld die door velen uit het land bezocht wordt.

De vrouwenvereniging heeft ook een diaconale taak. De leden bezoeken de gemeenteleden die uit het ziekenhuis gekomen zijn en jarigen van 80 jaar en ouder.

De bijeenkomsten van Febe vinden (volgens een rooster) meestal om de week plaats op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in de Morgensterkerk.

Bestuur

Lea Barendrecht-de Jong (presidente), Ankie Vis-Koole (2e presidente), Astrid van Sittert-Noorlander (algemeen adjunct), Anja Koole-Blom (secretaresse), Renata Sonneveld-Weening (2e secretaresse), Marijke Hoogendijk-de Leeuw (penningmeester)

Start typing and press Enter to search