20ERS en 30ERS

Eens in de zoveel tijd is er de gelegenheid om op zondag na de avonddienst bijeen te komen als 20ers en 30ers. Op de avond is er ruimte voor verdieping in de Bijbel en om elkaar te ontmoeten. De data worden gecommuniceerd via het weekbericht.

Inloop

Op 19 januari 2022 was de start van de Inloop in onze gemeente.

De inloop is één keer in de maand op woensdag vanaf 10.00 uur tot ca. 11.45 uur in de benedenzaal van de Morgensterkerk. Voor koffie en thee met wat lekkers wordt gezorgd.

Af en toe is er een gezamenlijke lunch. De inloop is bedoeld voor gemeenteleden en ieder die ook belangstelling heeft. Doel is elkaar treffen, uw verhaal kunnen delen, gezelligheid en steun ervaren van elkaar. Er is ruimte om met elkaar vrolijk te zijn, verdrietig te zijn, en gezellig bezig te zijn: crea, leestafel, spel, potje sjoelen of poolen in The Choice.

Ons team staan open voor ideeën of activiteiten waar behoefte aan is, en die kunnen we met elkaar uitwisselen. Loop eens binnen op woensdagmorgen: we kijken uit naar uw komst. In de maanden juli en augustus houden we even pauze. Zie voor informatie over de eerste keer na de zomervakantie de Kerkklanken of het weekbericht. Graag tot ziens op de Inloop.

Data worden gecommuniceerd via het weekbericht. Bij vragen neem dan graag contact op met onderstaande gegevens.

inloop@morgenstergemeente.nl / 06-1492 1195

Team Inloop: Evelien de Gier, Karlien Molenaar, Truus Pos, Renata Sonneveld, Arja van Velzen, en Jan van Werkhoven

VrouwenBijbelKring

Mannenvereniging Calvijn

De mannenvereniging beoogt een gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord. Zij tracht dit doel te bereiken door bespreking op de verenigingsavonden en door het bezoeken van ringvergaderingen, belegd door de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op G.G. Vergaderingen vinden plaats om de twee weken op maandagavond in de Morgensterkerk van 19:45 uur tot 21:30 uur.

Bestuur:

Voorzitter: A. Pos, tel. 079 – 341 06 48
2e voorzitter: K.A. Konijn, tel. 079 – 342 74 30
Secretaris: H. Bijster, tel. 079-360 28 72
Penningmeester: A. Pos, tel. 079 – 341 06 48

Vrouwenvereniging Febé

Febe heeft als doel Gods Woord op de verenigingsavonden te bestuderen en te bespreken aan de hand van de bijbelstudies uit het verenigingsblad De Hervormde Vrouw. De sfeer op de avonden kenmerkt zich door onderlinge verbondenheid en openheid. Bijzonder om als vrouwen van alle leeftijden vanuit Gods Woord te leren en elkaar aan te sporen. Het verenigingsjaar wordt afgesloten met een gezellig uitstapje.

Vanuit de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op g.g. worden er ook vrouwendagen en themabijeenkomsten georganiseerd die zeer verrijkend zijn. Daarnaast is er jaarlijks een bondsdag in Barneveld die door velen uit het land bezocht wordt.

De vrouwenvereniging heeft ook een diaconale taak. De leden bezoeken de gemeenteleden die uit het ziekenhuis gekomen zijn en jarigen van 80 jaar en ouder.

De bijeenkomsten van Febe vinden (volgens een rooster) meestal om de week plaats op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur in de Morgensterkerk.

Bestuur

Lea Barendrecht-de Jong (presidente), Ankie Vis-Koole (2e presidente), Astrid van Sittert-Noorlander (algemeen adjunct), Anja Koole-Blom (secretaresse), Renata Sonneveld-Weening (2e secretaresse), Marijke Hoogendijk-de Leeuw (penningmeester)

Start typing and press Enter to search