Grondslag

De Morgenstergemeente in Zoetermeer is een Hervormde gemeente op Gereformeerde grondslag. Ons geloof is gefundeerd op Gods onfeilbaar Woord, dat is vastgelegd in de Bijbel. Dit geloof belijden wij met de drie “formulieren van enigheid”, dat zijn de Nederlandse geloofsbelijdenis, deHeidelberger catechismus en de Dordtse leerregels.

Door de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde en Lutherse kerken zijn wij sinds 1 mei 2004 onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij staan hierin onder de voorwaarden van het “Convenant van Alblasserdam”, en verwerpen daarmee alles wat in strijd is met Gods Woord en de gereformeerde belijdenis.

Bijbel

Visie

In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift willen wij een gemeente zijn die:

  • Geworteld en gegrond is in de Bijbel. De Bijbel is voor ons betrouwbaar en gezaghebbend in alle situaties van ons persoonlijk leven, van ons gemeentelijk leven en van ons maatschappelijk leven.
  • Zich gebonden weet aan de gereformeerde belijdenissen
  • Zich verbonden weet met christenen in Nederland en daarbuiten. In ons eigen land weten we ons geplaatst in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze kerk rekenen we ons tot de zogenoemde gereformeerde bondsmodaliteit, zonder dat we daarmee het zicht op de hele kerk willen verliezen. Samen met anderen willen we de kerk aanspreken vanuit de grondslag en de belijdenis van onze gemeenten.
  • Beseft dat de kern van het christelijke leven een doorleefd geloof is. Alle activiteiten die binnen de gemeente plaatsvinden, hebben ten diepste tot doel dit doorleefde geloof te wekken en te versterken.
  • Streeft naar een evenwichtige prediking. Dit betekent dat zaken als „wet en evangelie, of „Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van ons men-sen‟ of „zonde en genade‟ in een Bijbels evenwicht aan bod komen. De prediking van het evangelie gaat gepaard met de oproep tot geloof in de Heere Jezus Christus en de oproep tot bekering en tot een heilig leven.
  • Beseft dat ook in de gemeente het hoogste gebod is: „Gij zult de Heere, uw God liefhebben met geheel uw hart en uw naaste als uzelf.‟ Daarbij realiseren we ons dat de gemeente een eenheid is in verscheidenheid. We benadrukken niet wat de verschillen zijn, maar we benadrukken wat ons samenbindt binnen de grenzen van de Bijbel en de belijdenis.
  • Zoveel mogelijk jongeren en ouderen met de hun geschonken gaven willen inschakelen voor de opbouw van de gemeente.
  • Streeft naar een open communicatie met iedereen binnen de gemeente en waar mogelijk ook met mensen buiten de gemeente.
  • Beseft dat we al deze voornemens niet in eigen kracht kunnen volbrengen, maar dat we daarin afhankelijk zijn van de Heere God. Dat besef maakt ons niet lijdelijk, maar dringt ons temeer tot een voortdurend gebed voor de gemeente en een voortdurend pleiten op Gods beloften, omdat Hij gezegd heeft: “De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen” en “Ik ben met u tot het einde der dagen”.

Start typing and press Enter to search