Evangelisch-reformierte kirche

Zondag 14 oktober 2018 is Klaas Rozema bevestigd als dominee. Dat gebeurde in de kerk van Rankweil. Over deze feestelijk dag willen wij graag bericht doen in deze Kerkklanken.

Na het voorlezen van het bevestigingsformulier beantwoordde hij de vragen met een volmondig ja. Daarna werd aan Klaas Rozema door het opleggen van de handen, door drie predikanten van de Evangelisch Reformierte Kirche WB en Wim van Ommen hem, Gods onmisbare zegen toegebeden.

Klaas Rozema hield vervolgens zijn eerste preek als dominee. Hij preekte over de voetwassing door Jezus uit het Johannes evangelie 13. Hierbij betrok hij ook Johannes 14:23: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen”.

Dominee Rozema wil aan Gods rijk bouwen, wel met het besef dat de gemeente-eigendom van de Heere Jezus is en Zijn hulp onontbeerlijk is. Hoe doe je dat, bouwen aan Gods koninkrijk. Dat doe je door bij Jezus te zijn, van Hem te leren. Jezus liefhebben en Hem volgen.

Plannen maken is onvermijdelijk bij gemeente stichting, maar wezenlijk is dat we Jezus Christus volgen, zodat wij net als Hij licht geven door te dienen, lief te hebben en te vergeven.

Na de dienst waren er drie korte toespraken. Christina Grimmon sprak namens de SSRO de dank uit dat de Heere predikanten geeft om in Oostenrijk het evangelie te verkondigen. Zij overhandigde aan Klaas Rozema een avondmaalstel. Dit avondmaalstel wordt geschonken door de opgeheven gemeente in Zuidwolde (Groningen).  Het is een mooi gebaar dat deze set in de nieuw op te richten gemeente wordt gebruikt. We zijn als Christenen met elkaar verbonden over landsgrenzen heen.

Namens de Morgenstergemeente sprak Peter Grimmon Klaas Rozema toe. Hij overhandigde hem een sleutel. Deze sleutel staat symbool voor de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van het evangelie is immers de sleutel tot het koninkrijk van de hemel (Mattheus 16:18-19). Deze sleutel staat ook symbool voor de ruimte van waaruit Klaas Rozema zondags het evangelie wil verkondigen. Voor de huur van deze ruimte wil de Morgenstergemeente de benodigde middelen bijeenbrengen.

Tot slot sprak Hans ten Klooster van de Stichting In de Rechte Straat (IRS).  Samen met de SSRO en de Morgenstergemeente wil de IRS het werk van Klaas Rozema in Innsbruck steunen. Omdat het verkondigen van het woord in Oostenrijk, een land dat gekenmerkt wordt door het rooms-katholicisme, geen makkelijk werk is, bemoedigde Hans ten Klooster Klaas Rozema door hem woorden uit Jozua 1 mee te geven. Als concrete steun overhandigde Hans ten Kloosternamen de IRS een aantal Duitstalige Bijbels.

Na de dienst was er een gezellig en feestelijk samenzijn. De gemeenteleden van de kerk in Rankweil hadden een uitgebreide lunch gemaakt. Tussen de gemeenteleden van Rankweil, de familie van Klaas Rozema en gasten uit Nederland, Zwitserland en Italië waren fijne ontmoetingen.

Het is wonderlijk te zien hoe de Heere in de harten van al die mensen werkt en aan Zijn koninkrijk bouwt.

Oostenrijkcommissie

Start typing and press Enter to search

Morgensterkerk-schuin-ok