Wat geloven wij?

Wij geloven dat God de wereld deed ontstaan en dat Hij bij de wereld en het leven van ieder mens betrokken is. Als christenen geloven we dat God de wereld heeft gemaakt en dat Hij betrokken wil zijn in ons leven. Wij geloven dat God zoveel van ons mensen houdt, dat Hij zelf in de persoon Jezus naar de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en ons te redden door Zijn leven voor ons te geven. Door ons leven te delen en door de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat ons in de weg staat om met God te kunnen leven. In Jezus zien wij wie God echt is. Voor wie dit gelooft, begint het léven! Als Gods liefde je leven kleur geeft dan vind je de echte zin van je leven, je vindt houvast en geborgenheid. Dit leven houdt niet op bij de dood.

Wat we geloven wordt onder andere verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis, een van de centrale geloofsbelijdenissen van het Christendom:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen

De Morgenstergemeente wil leven en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Wilt u meer weten over de Bijbel en het geloof? Wij gaan graag samen met u op zoek…

Hieronder vindt u een paar mogelijkheden om de bijbel te lezen. Wilt u een Bijbel ontvangen? Neem dan contact op met onze gemeente.

Tips voor het bijbellezen

  • Zorg voor een moment van rust en stilte. Het werkt heel goed om een bepaald tijdstip en een vaste plaats te kiezen voor het lezen van de bijbel, bijvoorbeeld aan je bureau, in een stoel op je kamer, of op de rand van je bed.
  • Er zijn verschillende leesroosters waarmee je per dag een bijbelgedeelte kunt lezen.
  • Je kunt een bijbelgedeelte in verschillende vertalingen lezen. Dit kan door verschillende bijbels naast elkaar te leggen of een bijbelgedeelte op te zoeken en te vergelijken met andere vertalingen op de website www.biblija.net.
  • Als je een gedeelte uit de bijbel hebt gelezen, kun je jezelf de volgende vragen stellen: wat is de kern van dit bijbelgedeelte? Wat kan ik ervan leren? Hoe ga ik daarmee om in mijn eigen leven?
  • Probeer zoveel mogelijk dingen die je belangrijk vindt op te schrijven, zodat je het later nog eens terug kunt lezen. In de Jongerenbijbel kun je hier ook de bijschrijfruimte in de kantlijn voor gebruiken.
  • Deel datgene wat je hebt geleerd of ontdekt in de bijbel met anderen via Twitter of Facebook.

Al eeuwenlang wordt de bijbel door allerlei mensen beschouwd als het geloofsboek bij uitstek. Maar de bijbel wordt ook betrokken op allerlei maatschappelijk, cultureel en politiek relevante vragen. Wat zegt de bijbel over het omgaan met de natuur, over de zorg voor het milieu of over de plaats van allochtonen in de hedendaagse samenleving? Sommige mensen vinden het alleen al leuk om de bijbel te lezen, omdat er zulke prachtige literatuur instaat! Maar veel andere mensen lezen de bijbel vooral omdat zij erop vertrouwen dat God daarin tot hen persoonlijk spreekt; voor hen is de bijbel een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het is absoluut de moeite waard om de bijbel beter te leren kennen. Dat begint met: lezen. Zorgvuldig lezen. Maar hoe doe je dat?

De evangelisatiecommissie

De commissie stelt zich tot doel om de gemeenteleden zich bewust te laten zijn van hun getuigende opdracht. Dit komt uit in levenswandel en gesprekken.

Leden van de commissie zijn: Peter Grimmon, Frederike van West de Veer en Jakob Rosenbaum.

Meer weten van de Bijbel

De Bijbel is een oud boek, geschreven in een tijd en een cultuur die op veel punten niet meer te vergelijken is met onze samenleving. Dat maakt de Bijbel zonder meer een ingewikkeld boek. Graag begeleiden wij u bij het lezen van de Bijbel. Neem hiervoor contact met ons op. U kunt ook De Bijbelcursus volgen. Deze cursus wil de Bijbel toegankelijk maken voor iedereen. Ongeacht je achtergrond, cultuur of herkomst biedt de Bijbelcursus je de mogelijkheid meer te leren over de Bijbel.

Begeleiding?

Graag begeleiden wij u bij deze digitale Bijbelcursus. Dat kan in uw eigen tempo, mondeling of schriftelijk. Met een één- op- één begeleiding of in een kleine groep. Stuur uw mail voor meer informatie of aanmelding naar evangelisatie@morgenstergemeente.nl

Wat leer je bij de Bijbelcursus?

De Bijbelcursus is geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal. De cursus helpt je de Bijbel (beter) te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 delen waarvan iedere les drie onderdelen heeft.

A – De Bijbel als boek

In dit deel krijg je antwoord op vragen als: Wat is de Bijbel? Waarom is het zo’n belangrijk boek? Wat is het verschil met andere boeken? Hoe dien je de Bijbel te lezen? Etc.

B – Bijbelse geschiedenis

In dit onderdeel worden de belangrijke gedeeltes uit alle Bijbelboeken uitgelegd. Zo volg je de rode lijn van de Bijbel, doe je Bijbelkennis op en door de verhalen heen leer je over God en het leven van de gelovigen.

C – Geloven

In dit gedeelte wordt ingegaan op vragen als: Wie is God? Wat is bidden en hoe doe je dat? Is de kerk daarbij nodig? Waarom stuurde God zijn zoon naar de aarde? Etc. Het gaat over belangrijke leerpunten in het christelijk geloof en hoe het leven als christen eruit ziet.

Neem contact op

Start typing and press Enter to search